De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Uitgangspunten

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

De ladder in het kort uitgelegd

Het doel van de ladder is:

  1. bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen
  2. permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
  3. bedrijven te stimuleren om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren
  4. de verworven kennis transparant te delen
  5. samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voordeel bij gunning

De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding.

Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een -fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

Tempel Bouw heeft van dit principe gebruikt gemaakt bij de aanbesteding voor de nieuwbouw van de Aula te Maassluis.

Voortgangsverslag 1e hj 2017
Voortgangsverslag 2e hj 2017
Voortgangsverslag 1e hj 2018

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2e half jaar 2018

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 1e halfjaar 2019

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2e half jaar 2019

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 1e half jaar 2020

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2020

CO2 voortgangsverslag en energie-actieplan 1e halfjaar 2021

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2021

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 1e half jaar 2022

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2022

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 1e half jaar 2023

 

Reductiedoelstelling (3B1)

Ecostars certificaat (3D1)

CO2 certificaat

Link SKAO

Certificaat Duurzame Energie